Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tổng hợp đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Download đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn phí.

Tên đề thi

Đề thi chính thức môn Tiếng Pháp THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

111

Đề thi chính thức môn Tiếng Nga THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

104

Đề thi chính thức môn Tiếng Nhật THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

95

Đề thi chính thức môn Tiếng Trung THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

98

Đề thi chính thức môn Tiếng Đức THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

87

Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Giáo Dục Công Dân 2018 – Bộ Giáo dục và Đào Tạo

104

Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Địa Lí 2018 – Bộ Giáo dục và Đào Tạo

85

Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch Sử 2018 – Bộ Giáo dục và Đào Tạo

112

Đáp án chính thức tất cả các môn THPT Quốc gia 2018 của Bộ Giáo dục vào Đào tạo

Đáp án chính thức tất cả các môn của Bộ Giáo dục vào Đào tạo – Môn Ngữ văn – Toán – Vật lý – Hóa học – Sinh học – Ngoại ngữ – Lịch sử – Địa lý – Giáo dục công dân.

Đề thi chính thức tất cả các môn THPT Quốc gia 2018 của Bộ Giáo dục vào Đào tạo

Đề thi chính thức tất cả các môn của Bộ Giáo dục vào Đào tạo – Môn Ngữ văn – Toán – Vật lý – Hóa học – Sinh học – Ngoại ngữ – Lịch sử – Địa lý – Giáo dục công dân.

Đáp án chính thức môn Tiếng Pháp THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

100

Đáp án chính thức môn Tiếng Trung THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

101

Đáp án chính thức môn Tiếng Nga THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

87

Đáp án chính thức môn Tiếng Đức THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

106

Đáp án chính thức môn Tiếng Nhật THPT Quốc gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

95